Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Ban lãnh đạo công ty

PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

PHẠM LÂM MAI

Tổng Giám Đốc